« Články

OZE v roku 2011 a SolarWeb

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú pre niekoho nádejou - zabezpečenie potrieb ľudstva, pre niekoho príležitosťou na dobrý biznis - ak využil napr. priaznivé podmienky spred pár rokov vo fotovoltike, pre niekoho čiernou morou - ak sú zverejňované informácie.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) povinnosti uverejňovať údaje. Spomenutý odstavec zákona znie:

(5) Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku úradu a na svojom webovom sídle vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok. Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.

Údaje ÚRSO za rok 2011

Koncom júna 2012 bol na stránkach ÚRSO uverejnený dokument vo formáte PDF. Ľahko sa číta ľuďmi, horšie sa však spracováva strojmi. Tie sú predsa len “viac naučené” robiť s údajmi, ktoré sú vo formáte pre tabuľkové procesory (napr. vo formáte MS Excel). Ešte väčší úžitok môžme získať, ak máme údaje v databáze. Jednoducho získame výsledok, ktorý je na obr. 1.

OZE a KVET - Tabuľka získaná z databázy
Obr. 1. Priamy výpis prehľadu o OZE a KVET z databázy naplnenej údajmi ÚRSO.

V tabuľke n označuje počet, sum - súčet, min - minimum, avg - priemer, max - maximum, MWh - množstvo vyrobenej energie za rok 2011 a Eur - doplatok za rok 2011.

Z databázy, ak by sme potrebovali, môžme získať aj iné údaje, napr. rozdelenie OZE a KVET podľa použitého primárneho zdroja energie, ktoré je v tab. 1.

OZE a KVET - primárne zdroje

SolarWeb

Uverejnené údaje ÚRSO boli použité na rozšírenie databázy webovej aplikácie Mapa OZE prevádzkovanej na doméne www.solarweb.sk - obr.2.

Mapa OZE
Obr. 2. Mapa obnoviteľných zdrojov energie.

V evidencii aplikácie je 1179 fotovoltických elektrární s inštalovaným výkonom 506 502,6 kW. Zelaná farba značky elektrárne na mape vyjadruje, že jej výkon je v dvadsaťpercentom okolí priemeru, modrá - pod a červená nad okolím priemeru.

Databáza aplikácie bola naplnená údajmi o fotovoltických elektrárňach (FVE) Slovenska získaných koncom februára 2012 z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu. Súčasťou týchto údajov je vlastník, lokalita, mesiac a rok uvedenia elektrárne do prevádzky a inštalovaný výkon. Doplnená bola geolokácia t.j. umiestnenie elektrárne na mape. Pri presnej adrese je výsledná poloha na mape presná, inak - informatívna.

Zmenou zobrazenej oblasti - výseku na mape a stlačením tlačidla “Obnova” vo formulári vľavo od mapy sa vyvolá prepočet pre danú oblasť a obnova značiek na mape. Z databázy sa vyžiada počet elektrární (N), minimálna, priemerná a maximálna (min, avg, max) hodnota inštalovaného výkonu a celkový inštalovaný výkon (Celkom) v kW. Tak sa dá zistiť, že v oblasti Liptova a Oravy je 71 FVE s celkovým inštalovaným výkonom 10 527.83 kW - obr. 3.

Mapa OZE - FVE Liptov
Obr. 3. Fotovoltické elektrárne na Liptove

Aplikácia umožňuje zadať podmienky pre obmedzenie množiny vybraných zdrojov energie. Formulár pre zadanie podmienky sa rozvinie po kliknutí na slovo “Filter”. Môžme tak zistiť napr., že na Slovensku je 286 malých FVE s inštalovaným výkonom do 10 kW. V rozvinutom formulári filtra v políčku “Do” pre výkon stačí napísať 10 a stlačiť tlačidlo “Obnova”.

Mapa OZE - FVE do 10 kW
Obr. 4. Fotovoltické elektrárneSlovenska s inštalovaným výkonom do 10 kW.

Zo zverejnených údajov ÚRSO koncom júna 2012 boli do databázy Mapy OZE doplnené údaje o výrobe a doplatkoch fotovoltických elektrární za rok 2011. Odvtedy aplikácia poskytuje popri hodnotách iVýkon - inštalovaný výkon aj sVýkon - stredný výkon, t.j. podiel množstva vyrobenej energie - Energia MWh a času prevádzky v roku 2011. Pomer stredného a inštalovaného výkonu je Využitie - ukazovateľ využitia elektrárne. V mape je možné preto identifikovať fotovoltické elektrárne s malým využitím, čo môže byť indikátorom problémov, napr. poruchy zariadení (panely, ich zreťazenia - stringy, invertory), znečistenie panelov, organizačné problémy a podone. Tí, ktorí potrebujú veľkosť doplatku, môžu skúmat fotovoltické elektrárne s voľbou údaja Doplatok Eur - pozrite obr. 5.

Mapa OZE - Filter - údaje
Obr. 5. Údaje, ktoré Mapa OZE ponúka.

Podrobnejší opis vlastností a ovládania webovej aplikácie Mapa OZE je v Google dokumentoch, mapách a Google stránkach. Ochotne k nim poskytneme prístup každému, kto by vedel, chcel a mal čas prispieť k sústreďovaniu informácií o obnoviteľných zdrojoch energie.

V súčasnosti sme v štádiu zvažovania, či má zmysel ďalší rozvoj mapy, či takto podané informácie o obnoviteľných zdrojoch energie sú potrebné a prospešné. Preto oslovujeme tých, ktorí by mohli mať záujem o obnoviteľné zdroje energie. Hľadáme u nich podporu pre pokrytie nákladov spojených s overením, údržbou, aktualizáciou databázy a webovej aplikácie. Ponúkame:

Ak si myslíte, že pokračovanie v úsilí tvorby mapy obnoviteľných zdrojov energie má zmysel, alebo máte možnosť podporiť riešiteľov objednaním ponúkaných služieb, kontaktujte ma, prosím


V Liptovskom Mikuláši, 17.6.2013

Imrich Buranský


« Články

OZE v roku 2011 a SolarWeb, © IB jún 2013 imrich@buransky.sk