« Články

OZE v roku 2012

OZE - obnoviteľné zdroje energie

Pred necelým mesiacom sme pripomenuli zákonnú povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Každoročne do 30. júna má uverejniť vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok. Uverejniť má aj zoznam výrobcov elektriny a ich podporu. S malým oneskorením si úrad zákonnú povinnosť splnil. Strojovo ťažko spracovateľný PDF formát sme transformovali do databázy, máme prvé výsledky.

Povinnosť pre ÚRSO je definovaná v § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET):

(5) Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku úradu a na svojom webovom sídle vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok. Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.

Údaje ÚRSO za rok 2012

Začiatkom júla 2012 bol na stránkach ÚRSO uverejnený dokument vo formáte PDF. Máme nepríjemné skúseností so stránkami ÚRSO. Vo všeobecných právnych podmienkach stránok úradu sa uvádza:

Úrad si vyhradzuje právo úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené. Úrad nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Preto sme dokument OZE_Zoznam-Vyrobcov-s-doplatkom-za-rok-2012.pdf zo stránok ÚRSO stiahli a dali k dispozícii na našich stránkach (PDF 14.7 kB).

Dokument sme transformovali do databázy. To nám umožňuje jednoducho získať výsledok, ktorý je na obr. 1.

OZE a KVET v roku 2012 - Tabuľka získaná z databázy
Obr. 1. Výpis prehľadu o OZE a KVET za rok 2012 z databázy naplnenej údajmi ÚRSO.

V tabuľke n označuje počet, sum - súčet, min - minimum, avg - priemer, max - maximum, MWh - množstvo vyrobenej energie za rok 2012 a Eur - doplatok za rok 2012.

V databáze máme aj údaje za rok 2011. Pre porovnanie uvádzame prehľad na obr. 2.

OZE a KVET v roku 2011 - Tabuľka získaná z databázy
Obr. 2. Výpis prehľadu o OZE a KVET za rok 2011 z databázy naplnenej údajmi ÚRSO.

Z databázy môžme získať aj mnohé iné prehľady, napr. rozdelenie OZE a KVET podľa použitého primárneho zdroja energie, ktoré je v tab. 1.

Tab. 1. Prehľad o OZE a KVET za rok 2012 podľa primárneho zdroja.
OZE a KVET 2012 - primárne zdroje

Pre porovnanie uvádzame rozdelenie OZE a KVET podľa primárneho zdroja energie aj za rok 2011, ktoré je v tab. 2.

Tab. 2. Prehľad o OZE a KVET za rok 2011 podľa primárneho zdroja.
OZE a KVET 2011 - primárne zdroje

SolarWeb

Do webovej aplikácie Mapa OZE prevádzkovanej na doméne www.solarweb.sk boli pred rokom zahrnuté údaje za rok 2011. Podobne dokážeme do aplikácie zahrnúť aj údaje za rok 2012. Vyžaduje si to však trpezlivosť potrebnú pre spárovanie údajov v databáze aplikácie Mapa OZE s údajmi v tabuľke získanej z podkladov ÚRSO za rok 2012. Túto prácu komplikujú aj preklepy a nepresnosti, ktoré sú v pôvodnom dokumente ÚRSO. Kým človek prívlastky "slnečná" a "slnenčná" automaticky stotožní, pre stroj sú to rôzne slová. Rovnako aj "biomasa" a "bomasa". Vysporiadať sa bude treba aj s prípadnými zmenami vlastníkov zdrojov energie.

Ak si myslíte, že pokračovanie v úsilí tvorby mapy obnoviteľných zdrojov energie má zmysel, alebo máte možnosť podporiť riešiteľov, prosím, kontaktujte ma emailom imrich@buransky.sk alebo telefonicky +421 907 812 685.


V Liptovskom Mikuláši, 16.7.2013

Imrich Buranský


« Články

OZE v roku 2012, © IB júl 2013 imrich@buransky.sk