« Články

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Opis

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je možné získať prehľad doplatkov aj rozhodnutí pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) a vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET).

Doplatkom sa rozumie jeden riadok z PDF dokumentov, ktoré uverejnil ÚRSO na základe § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore OZE a KVET za rok 2011 a 2012.

Údaje z uvedených dokumentov boli východiskom pre zostavenie webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET". Adresy regulovaných subjektov z prehľadu rozhodnutí ÚRSO boli využité na geolokáciu - umiestnenie na mape. K doplatkom boli priradené rozhodnutia, a tak ich možno zobraziť na mape. V tomto článku je opis ovládania aplikácie.


Obsah


Prihlásenie

Prístup k aplikácii majú iba registrovaní používatelia. Zo stránky www.solarweb.sk/mapa_oze/doplatky.php bude neprihlásený používateľ presmerovaný na prihlasovaciu stránku, obr. 1., kde treba zadať email a heslo.

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Prihlásenia
Obr. 1. Prihlásenie k aplikácii.

Meno prihláseného používateľa a možnosť odhlásenia je na spodnom okraji ovládacieho panelu.

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Používateľ a odhlásenie
Obr. 2. Prihlásený používateľ a možnosť odhlásenia.

Záujemcovia si môžu dohodnúť podmienky pre použitie aplikácie. Využite k tomu kontaktné údaje na osobnej stránke autora.

^

Okno webovej aplikácie

Okno webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET" má v ľavej časti ovládací panel, v pravej je mapa.

Mapa doplatkov pre OZE a KVET
Obr. 3. Okno webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET" .

Značky na mape sú rôznej farby podľa hodnoty veličiny v príslušnom doplatku v porovnaní s priemerom - bude to vysvetlené nižšie.

^

Filter

Ovládací panel po ľavej strane mapy slúži na výpis štatistiky všetkých doplatkov evidovaných v systéme aj výpis štatistiky doplatkov, ktoré sú zobrazené na mape. Sú tam aj zadávacie prvky pre definovanie filtra:

Príklad použitia filtra v časti Bratislavy je na obr. 4.

Príklad použitia filtra
Obr. 4. Obmedzenie výberu doplatkov zadaním filtra.

V mape bol zvolený región Bratislavy. Hľadaný text je "plyn". Vyskytuje sa v opise primárneho zdroja napr. "Zemný plyn" alebo "bioplyn". Doplatky takých zdrojov energie sa dostanú do výberu pre zobrazenie na mape. Voľbou "KVET" vo výberovom zozname "Druh" je predpísané vybrať zdroje energie s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

Kliknutie na "+ Medze" v ovládacom paneli rozvinie formulár pre zadanie obmedzení na hodnoty veličín. Každej veličine je možné zadať dolnú medzu "Od" aj hornú medzu "Do", pozrite obr. 5.

Obmedzenia na hodnoty veličín
Obr. 5. Zadanie obmedzení na hodnoty veličín.

Zmena položky vo výberových zoznamoch a/alebo kliknutie na tlačidlo "Obnova" vyvolá aktualizáciu značiek na mape. Súčasne je prepočítaná štatistika v časti "Na mape" ovládacieho panelu.

^

Štatistika

V štatistike "Celkom" aj "Na mape" je:

Kliknutie na záhlavie tabuľky štatistiky "+ Celkom" aj "+ Na mape" v ovládacom paneli rozvinie štatistiku pre všetky veličiny, pozrite obr. 6.

Štatistika všetkých veličín
Obr. 6. Štatistika všetkých veličín.

Pri pohybe kurzora myši ponad jednotlivé riadky štatistiky sa v kontextovom okienku zobrazí názov príslušnej veličiny. Opakované kliknutie na záhlavie tabuľky štatistiky skryje tabuľku všetkých veličín a ponechá iba štatistiku vybranej veličiny.

Na výber veličiny slúži výberový zoznam vo vrchnej časti ovládacieho panela. Je možné zvoliť jednu z týchto veličín:

Štatistika vybranej veličiny je využitá na určenie farby značky doplatku na mape:

Pri prechode kurzorom myši ponad značky na mape sa objavuje kontextové okienko napr. "13: 5200 MWh E.P.E., s.r.o." (pozrite obr. 4), kde:

^

Informačné okno

Kliknutie na značku v mape vyvolá zobrazenie informačného okna, pozrite obr. 7.

Informačné okno
Obr. 7. Informačné okno.

V informačnom okne sú hodnoty všetkých veličín z doplatkov príslušného subjektu. V zostavení zoznamu doplatkov sa uplatňuje filter pre druh a rok.

V spodnej časti informačného okna sú linky na rozhodnutia ÚRSO, ktoré môžu súvisieť s doplatkami.

V spodnej časti ovládacieho panelu je zoznam čísiel doplatkov nachádzajúcich sa v okolí značky, ktorej informačné okno je zobrazené. Pri prechode kurzorom ponad čísla sa zobrazuje meno subjektu. Kliknutie na číslo vyvolá zobrazenie informačného okna daného subjektu.

Zelené tlačidlo v ľavom hornom rohu mapy slúži na skrytie/zobrazenie ovládacieho panelu. Pri skrytom ovládacom paneli je v hornej časti mapy zobrazená štatistika vybranej veličiny na mape. Kliknutie na plochu tabuľky štatistiky vyvolá obnovenie štatistiky a značiek na mape. To je potrebné po zmene zobrazenej oblasti.

^

Graf početnosti hodnôt vybranej veličiny

Okno grafu početnosti hodnôt vybranej veličiny sa vyvolá kliknutím na slovo "Početnosť" v ovládacom paneli. Skryje sa kliknutím na záhlavie grafu - lišta so znakom "X" v pravom hornom rohu okna grafu, pozrite obr. 8.

Graf početnosti hodnôt vybranej veličiny
Obr. 8. Graf početnosti hodnôt vybranej veličiny.

Vodorovná os grafu zodpovedá hodnotám vybranej veličiny, zvislá - početnosti výskytu hodnôt. Farba stĺpcov je:

Počet stĺpcov grafu je najviac 50. Šírka stĺpca zodpovedá rozsahu hodnôt veľkosti "modulo". Toto číslo je zobrazené v popiske vodorovnej osi.

Pri prechode kurzorom myši ponad stĺpce grafu v kontextovom okienku sa zobrazia údaje pre daný stĺpec.

Údaje pre graf sú získané z hodnôt vybranej veličiny vo výberovom zozname v hornej časti ovládacieho panelu. Zohľadňujú sa podmienky pre výber doplatkov aj zvolený úsek mapy. V podmienke použitej pre graf na vyššie uvedenom obrázku sú nastavené medze tak, aby boli vybrané iba doplatky s nenulovou vyrobenou energiou na doplatok s hodnotou doplatku do 500 Eur/MWh (vylúčia sa tak zjavné nepresnosti z podkladov ÚRSO).

Podmienka
Obr. 9. Podmienka sa uplatňuje aj pre graf.
^

Grafy: Primárne zdroje | Distribútori | Druhy | Roky | Naj10

V menu aplikácie boli urobené dve zmeny:

Histogram
Obr. 10. Dve zmeny v menu.
  1. Bolo odstránené tlačidlo "Obnova". Namiesto neho v pravom hornom rohu tabuľky štatistiky na mape je znak kruhovej šípky. Pri prechode naň kurzorom myši sa objaví oznam, že obnova štatistiky doplatkov na mape sa dosiahne kliknutí na tabuľku štatistiky.
  2. Bola doplnená lišta "+ Grafy". Pod ňou sa rozvinie menu umožňujúce vyvolať grafy s rôznymi prehľadmi údajov z doplatkov zobrazených na mape.

Nasledujúce obrázky ukazujú jednotlivé grafy. Tie sa vyvolajú kliknutím na názov druhu grafu v ovládacom paneli. Na obrázkoch sú v červenom orámovaní.

Primárne zdroje

Histogram
Obr. 11. Primárne zdroje

Pri prechode kurzorom myši ponad výseky grafu sa zobrazia údaje pre daný výsek. Zatvorenie grafu vyvolá klik na lištu jeho záhlavia.

Distribútori

Histogram
Obr. 12. Distribútori

Druhy doplatkov

Histogram
Obr. 13. Druhy doplatkov

Roky

Histogram
Obr. 14. Roky

Naj 10 subjektov

Histogram
Obr. 15. Naj 10 subjektov

V spodnej časti každého druhu grafu je stručný návod na použitie. V grafoch možno zobraziť každú zo sledovaných veličín. Zvoliť ju treba vo výberovom zozname v hornej časti ovládacieho panelu. V grafoch sa vyhodnocujú doplatky, ktoré spadajú na zvolený úsek mapy a spĺňajú obmedzenia dané v podmienke výberu.

^

Anonym a registrovaný používateľ

Po overovaní aplikácie registrovanými používateľmi začiatkom marca 2014 boli základné funkcie sprístupnené aj "anonymom" - neregistrovaným používateľom.

Avládací panel
Ovládací panel pre anonyma a registrovaného používateľa.

Základná ponuka je rovnaká pre anonyma aj registrovaného používateľa. Rozdiel sa ukáže pri rozvinutí častí ovládacieho panelu pre jednotlivé služby:

Služba Anonym Registrovaný používateľ
Výberový zoznam veličín vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Celkom vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Na mape vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Medze vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Grafy - Primárne zdroje | Distribútori | Druhy | Roky | Naj10
Početnosť

Význam skratiek v tabuľke:

vyrobené
Vyrobená energia MWh
na doplatok
Na doplatok MWh
doplatok
Doplatok €
€/MWh
Doplatok €/MWh
plán výroby
Plán MWh v ďalšom roku
plán doplatku
Plán € v ďalšom roku
plán €/MWh
Plán €/MWh v ďalšom roku
N
Počet doplatkov
 
Primárne zdroje
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pripadajúcim primárnym zdrojom
Distribútori
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pripadajúcim rôznym distribútorom
Druhy
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pripadajúcim rôznym druhom doplatkov
Roky
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch za rôzne roky
Naj10
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pre naj 10 subjektov
Početnosť
Histogramom početnosti výskytu hodnôt vybranej veličiny

Príklad rozvinutej časti ovládacieho panelu + Celkom pre anonymného a registrovaného používateľa:

Ovládací panel
Anonymným používateľom aplikácie sú skryté citlivé číselné údaje.

V celkovej štatistike aj v štatistike zobrazených údajov na mape sú anonymným používateľom aplikácie skryté citlivé číselné údaje. V nastavení medzí je anonymným používateľom umožnené zadať hranice iba veličinám, ktorých hodnoty sú im prístupné. Grafy anonymní používatelia nemajú sprístupnené.

Prístup k aplikácii ako registrovaní používatelia majú členovia občianskeho združenia SPOROPS.sk, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.

^

Upozornenie

Údaje získané z webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET" odporúčame považovať za informatívne, lebo vychádzajú z dokumentov uverejnených na stránkach ÚRSO, za obsah ktorých samotné ÚRSO neručí.

^

V Liptovskom Mikuláši, 27.1.2014

Imrich Buranský

Posledná úprava 27.3.2014

^


« Články

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Opis, © IB január 2014 imrich@buransky.sk