« Články

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Postup

V tomto článku sú zaznamené hlavné medzníky tvorby webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET".

Význam skratiek:


Obsah

^

10.3.2014 - Anonym a registrovaný používateľ

Po overovaní aplikácie registrovanými používateľmi boli základné funkcie sprístupnené aj "anonymom" - neregistrovaným používateľom.

Avládací panel
Ovládací panel pre anonyma a registrovaného používateľa.

Základná ponuka služieb pre anonyma a registrovaného používateľa je rovnaká. Rozdiel sa ukáže pri rozvinutí častí ovládacieho panelu pre jednotlivé služby:

Služba Anonym Registrovaný používateľ
Výberový zoznam veličín vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Celkom vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Na mape vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Medze vyrobené, na doplatok,
plán výroby, N
vyrobené, na doplatok, doplatok, €/MWh
plán výroby, plán doplatku, plán €/MWh, N
+ Grafy - Primárne zdroje | Distribútori | Druhy | Roky | Naj10
Početnosť

Význam skratiek v tabuľke:

vyrobené
Vyrobená energia MWh
na doplatok
Na doplatok MWh
doplatok
Doplatok €
€/MWh
Doplatok €/MWh
plán výroby
Plán MWh v ďalšom roku
plán doplatku
Plán € v ďalšom roku
plán €/MWh
Plán €/MWh v ďalšom roku
N
Počet doplatkov
 
Primárne zdroje
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pripadajúcim primárnym zdrojom
Distribútori
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pripadajúcim rôznym distribútorom
Druhy
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pripadajúcim rôznym druhom doplatkov
Roky
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch za rôzne roky
Naj10
Graf sumy vybranej veličiny v doplatkoch pre naj 10 subjektov
Početnosť
Histogramom početnosti výskytu hodnôt vybranej veličiny

Príklad rozvinutej časti ovládacieho panelu + Celkom pre anonymného a registrovaného používateľa:

Ovládací panel
Anonymným používateľom aplikácie sú skryté citlivé číselné údaje.

V celkovej štatistike aj v štatistike zobrazených údajov na mape sú anonymným používateľom aplikácie skryté citlivé číselné údaje. V nastavení medzí je anonymným používateľom umožnené zadať hranice iba veličinám, ktorých hodnoty sú im prístupné. Grafy anonymní používatelia nemajú sprístupnené.

Prístup k aplikácii ako registrovaní používatelia majú členovia občianskeho združenia SPOROPS.sk, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.

^

14.2.2014 - Grafy: Primárne zdroje | Distribútori | Druhy | Roky | Naj10

V menu aplikácie boli urobené dve zmeny:

Histogram
Dve zmeny v menu.
  1. Bolo odstránené tlačidlo "Obnova". Namiesto neho v pravom hornom rohu tabuľky štatistiky na mape je znak kruhovej šípky. Pri prechode naň kurzorom myši sa objaví oznam, že obnova štatistiky doplatkov na mape sa dosiahne kliknutí na tabuľku štatistiky.
  2. Bola doplnená lišta "+ Grafy". Pod ňou sa rozvinie menu umožňujúce vyvolať grafy s rôznymi prehľadmi údajov z doplatkov zobrazených na mape.

Nasledujúce obrázky ukazujú jednotlivé grafy. Tie sa vyvolajú kliknutím na názov druhu grafu v ovládacom paneli. Na obrázkoch sú v červenom orámovaní.

Primárne zdroje

Histogram
Primárne zdroje

Pri prechode kurzorom myši ponad výseky grafu sa zobrazia údaje pre daný výsek. Zatvorenie grafu vyvolá klik na lištu jeho záhlavia.

Distribútori

Histogram
Distribútori

Druhy doplatkov

Histogram
Druhy doplatkov

Roky

Histogram
Roky

Naj 10 subjektov

Histogram
Naj 10 subjektov

V spodnej časti každého druhu grafu je stručný návod na použitie. V grafoch možno zobraziť každú zo sledovaných veličín. Zvoliť ju treba vo výberovom zozname v hornej časti ovládacieho panelu. V grafoch sa vyhodnocujú doplatky, ktoré spadajú na zvolený úsek mapy a spĺňajú obmedzenia dané v podmienke výberu.

^

10.2.2014 - Histogram početnosti hodnôt vybranej veličiny

Histogram
Histogram početnosti hodnôt vybranej veličiny.

Okno histogramu početnosti hodnôt vybranej veličiny sa vyvolá kliknutím na slovo "Početnosť" v ovládacom paneli. Skryje sa kliknutím na "X" v pravom hornom rohu okna histogramu.

Vodorovná os histogramu zodpovedá hodnotám vybranej veličiny, zvislá - početnosti výskytu hodnôt. Farba stĺpcov je:

Počet stĺpcov histogramu je najviac 50. Šírka stĺpca zodpovedá rozsahu hodnôt veľkosti "modulo". Toto číslo je zobrazené v popiske vodorovnej osi.

Pri prechode kurzorom myši ponad stĺpce histogramu v kontextovom okienku sa zobrazia údaje pre daný stĺpec.

Údaje pre histogram sú získané z hodnôt vybranej veličiny vo výberovom zozname v hornej časti ovládacieho panelu. Zohľadňujú sa podmienky pre výber doplatkov aj zvolený výsek mapy. V podmienke použitej pre histogram na vyššie uvedenom obrázku sú nastavené medze tak, aby boli vybraté iba doplatky s nenulovou vyrobenou energiou na doplatok s hodnotou doplatku do 500 Eur/MWh (vylúčia sa tak zjavné nepresnosti z podkladov ÚRSO).

Podmienka
Podmienka sa uplatňuje aj pre histogram.
^

27.1.2014 - Ochrana prístupu k aplikácii

Prístup k aplikácii majú iba registrovaní používatelia. Pre prihlásenie treba zadať email a heslo.

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Prihlásenia
Prihlásenie k aplikácii "Mapa doplatkov pre OZE a KVET" .

Meno prihláseného používateľa a možnosť odhlásenia je na spodnom okraji ovládacieho panelu.

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Používateľ a odhlásenie
Prihlásený používateľ a možnosť odhlásenia.
^

24.1.2014 - Prvá verzia

Prvé uverejnenie webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET" na verejne dostupnej doméne www.solarweb.sk poskytnuté vybranému okruhu špecialistov na testovanie.

Mapa doplatkov pre OZE a KVET
Okno webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET" .
^

15.12.2013 - Anomálie na stránkach ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má poslanie byť štátnou autoritou, ktorá bdie nad dopravou energie na ceste od výrobného zdroja ku koncovému spotrebiteľovi. Má zabrániť zneužitiu monopolného postavenia dodávateľa alebo vlastníka siete na úkor spotrebiteľov. Má tiež povinnosť zverejňovať informácie o svojej činnosti. Robí to aj na svojich webových stránkach. Žiaľ, vyskytujú sa tam viaceré anomálie. Tie sťažujú strojové spracovanie uverejnených údajov... Celý článok »»

^

5.11.2013 - Zámysel

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú archívy rozhodnutí pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie (OZE) aj vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Súčasťou zoznamov rozhodnutí je adresa regulovaného subjektu a link na PDF dokument rozhodnutia. Transformácia týchto údaje do databázy môže byť východiskom pre rôzne analýzy aj webové aplikácie.

^

Upozornenie

Údaje získané z webovej aplikácie "Mapa doplatkov pre OZE a KVET" odporúčame považovať za informatívne, lebo vychádzajú z dokumentov uverejnených na stránkach ÚRSO, za obsah ktorých samotné ÚRSO neručí.

^

V Liptovskom Mikuláši, 27.1.2014

Imrich Buranský

Posledná úprava 10.3.2014« Články

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Postup, © IB január 2014 imrich@buransky.sk